Hoppa till sidans innehåll

Regler för medlemskap i Hammarby IF Roddförening


Dessa regler gäller för samtliga medlemmar i föreningen och utgör ett komplement och förtydligande till föreningens stadgar.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att följa föreningens stadgar och dessa regler. Vid grova eller upprepade överträdelser kan roddchef eller styrelse besluta om tillfälligt indragna eller reducerade rättigheter att utnyttja föreningens material.

 

1. Avgifter

1.1 Medlemsavgift

Samtliga medlemmar ska betala medlemsavgift till Hammarby Idrottsförening. Undantagna är de som är ständiga medlemmar. Betalas till Hammarby IF:s plusgirokonto 85 54 36-2. Ange personnummer, namn och adress samt skriv RODD. Avgift ska vara registrerad på kontot före 1 mars.

Belopp:

Seniorer, från och med det år man fyller 19: 200 kronor

Juniorer, till och med det år man fyller 18: 100 kronor

 

1.2 Ständig medlem

För ständig medlem gäller att:

Sökande ska ha varit medlem i minst fem år och ej ha några förfallna avgifter.

Avgift motsvarande 25 medlemsavgifter för seniorer betalas till Roddföreningens plusgirokonto 19 32 13-6.

Styrelsen ska bevilja ansökan.

 

1.3 Träningsavgift

Aktiva medlemmar, dvs. de medlemmar som utnyttjar föreningens båtar eller träningslokaler, betalar träningsavgift till roddföreningens plusgirokonto 19 32 13-6. Ange personnummer, namn och adress. Avgift ska vara registrerad på kontot före 1 mars.

Belopp från och med 2014:

Seniorer, från och med det år man fyller 23: 1000 kronor

Seniorer B, de år man fyller 19–22: 500 kronor

Juniorer, till och med det år man fyller 18: 500 kronor

Första året som medlem gäller halv avgift för samtliga kategorier

 

1.4 Deposition för nyckel

Medlem kan av styrelsen beviljas nyckel till båthuset. Medlem som beviljas nyckel kvitterar den i en därför avsedd liggare och deponerar 200 kronor på roddföreningens plusgirokonto 19 32 13-6. Ange personnummer, namn och adress samt skriv NYCKEL.

Den som slutar som aktiv eller går ur föreningen ska utan uppmaning återlämna nyckeln till båthusintendenten eller annan person i styrelsen. Skicka ett mejl till kassören på This is a mailto link och meddela din adress samt kontonummer där du vill ha depositionen återbetald.

 

2. Skyldigheter / Föreningens egendom

2.1 Registerhållning

Varje medlem är skyldig att informera den ansvarige för medlemsregistret om sina aktuella adressuppgifter:

Personnummer

För- och efternamn

Gatuadress

Postadress

Telefonnummer hem

Mobiltelefonnummer

Mejladress

Uppgifterna ska mejlas till This is a mailto link eller skickas till föreningens officiella adress. Genom sitt medlemskap bekräftar varje medlem att föreningen äger rätt att föra medlemsregister med uppgifter enligt ovan, samt att uppgifterna får användas i samband med föreningens ordinarie verksamhet. Denna innefattar bland annat medlemsutskick, licenshantering, bidragsansökningar etc. Föreningen åtar sig att behandla personuppgifter med aktsamhet och att ej utan godkännande använda uppgifter till annat än föreningens kärnverksamhet.

 

2.2 Lokaler

De aktiva medlemmarna förväntas bidra till att hålla föreningens båthus, båtar och annat materiel i bra skick. Detta innebär att alla ska se till att båthusets lokaler hålls städade och alla ska ställa upp på de årliga städdagarna. Båthusintendenten eller annan person som styrelsen utsett anvisar vad som behöver göras och när.
 
Alla aktiva ansvarar för att föreningens båthus, andra lokaler samt materiel hålls under uppsikt eller låsta enligt försäkringsvillkoren. Om du inte har egen nyckel måste du se till att inte bli sist kvar. Dessutom ska lyse, vatten och värme vara avstängda enligt båthusintendentens anvisningar när ingen använder lokalerna.
 
Festlokalen är en från roddverksamheten avgränsad del av båthuset. Vid vissa tillfällen kan uthyrningen göra att aktivitet bedrivs utomhus så att det konkurrerar om samma utrymmen. Det står i hyreskontraktet att roddverksamheten inte ska störas, men roddarna uppmanas att visa mesta möjliga hänsyn till hyresgästen. Lokalen får användas för sammankomster relaterade till föreningens verksamhet och i samråd med styrelsen eller den person som utsetts att förvalta festlokalen.
 
Klubblokalen är avsedd för de aktivas trevnad och ska hållas städad. Porslin och bestick ska hållas avskilt från festlokalens och vara rengjorda efter användning. Inga kläder får förvaras i omklädningsrummen annat än under träningspassen. Tillhörigheter utan ägare kan komma att plockas undan.
 

2.3 Underhåll av båtar och annan materiel

Alla aktiva roddare förväntas bidra till vård och reparationer av båtar och åror efter förmåga och enligt materialförvaltarens direktiv. Om en skada inträffar, onormalt slitage upptäcks eller annan omständighet som hindrar att en båt eller annan utrustning inte kan användas fullt ut upptäcks ska detta omgående anmälas till materialförvaltaren, This is a mailto link samt antecknas i därför avsedd journal i båthuset.

Den som orsakat en skada förväntas i samråd med materialförvaltaren bidra till dess avhjälpande.

 

3. Träningar

Alla aktiva uppmanas att i första hand förlägga sin träning till de allmänna träningstillfällen som redovisas på www.hammarbyrodd.se.

 

3.1 Båtar och åror

Indelas i följande klasser.

AA dedicerade båtar

Båtar som antingen är privatägda eller som enbart får användas av roddare med särskilt godkännande från roddchef eller materialförvaltare.

A tävling

Dessa båtar får endast användas av erfarna tävlingsroddare som uppfyller definition nedan.

Några års erfarenhet av tävling i små båtar (1x eller 2-) eller i aktuell båttyp.

God kännedom om roddteknik, säkerhet, trafikregler och grundläggande materialvård.

Självständigt och med framgång kunna hantera aktuell båttyp i alla förhållanden.

B motion

Dessa båtar får användas av mindre erfarna tävlingsroddare samt motionärer.

C nybörjare

Dessa båtar får användas av alla som har grundläggande kunskaper om säkerhet, trafikregler och roddteknik.

Roddare har rätt att använda båtar enligt klassindelning ovan, eller lägre. Åror avsedda för respektive båt ska användas, och hänsyn ska tas till båtens viktklass. För lagbåtar gäller att minst halva besättningen ska uppfylla krav för respektive klass. Vid tveksamheter avgör roddchef klassindelningen.

Anslag om klassindelning av båtar finns på insidan av båthusets portar.

 

3.2 Roddturer

Rodd är endast tillåten på de vatten som roddchefen sanktionerat. Roddare i små båtar uppmanas att inte lämna Årstaviken utan sällskap av följebåt eller annan roddbåt.
 
Ingen rodd är tillåten i mörker. Undantag kan beviljas vid fullgod lanternföring.
 
Nybörjare och juniorer får endast ro under överinseende av handledare.
 
Vid kallt vatten är rodd i små båtar förbjuden för nybörjare och mindre erfarna roddare. Erfarna roddare avråds från att ro under denna period. Detta gäller från och med senast 1 november till och med tidigast 15 april. Ingen rodd är tillåten på vatten där drivande eller fast is riskerar skada båtar.
 
Alla som använder föreningens båtar ensamma eller under perioder med kallt vatten ska kunna ta sig upp i båten efter att ha slagit runt. Detta verifieras genom praktiskt prov.
 
Trafikregler ska följas – på Årstaviken och resten av Mälaren gäller högertrafik. Mot Årstabron längs norra stranden och tillbaka mot klubben längs den södra. Utgå aldrig ifrån att fritidsbåtar ser dig eller följer trafikreglerna – noggrann uppsikt ska alltid hållas.
 
Placering av båt vid Magelungen sker i samråd med roddchefen. Regler för rodd i och utanför banan bestäms av Stockholms och Svealands roddistrikt.
 

4. Tävlingar och läger

4.1 Tävlingar

Roddchefen beslutar om tävlingar och vilka som får delta. Anmälan till tävling görs av roddchefen.

 

4.2 Träningsläger

Det är styrelsen eller roddchefen som beslutar om träningsläger och formerna för dessa.

 

4.3 Tränings- och tävlingskläder

De aktiva bekostar sina egna roddkläder. Roddchefen anvisar vilka kläder som ska användas på regattorna. Officiell tävlingsklädsel är Hammarbydräkt med eller utan vit enfärgad tröja under.

 

5. Övrigt

All aktivitet sker på eget ansvar, föreningen eller dess företrädare kan ej hållas ansvarig för enskild medlems handlande.

Föreningen löser licens för de som betalat träningsavgift samt för aktiva juniorer. I licensen ingår en enklare olycksfallsförsäkring kollektivt tecknad i Folksam via Svenska Roddförbundet. För mer info om denna försäkring finns på www.folksam.se.

Uppdaterad: 24 NOV 2017 17:21

Postadress:
Hammarby IF Roddförening - Rodd
Henrik Persson, Mörbyhöjden 13
18232 Danderyd

Besöksadress:
Sundstabacken 12
12030 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link