Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2024-03-20

Författare: Henrik Persson

Stadgar

För den ideella föreningen Hammarby IF Roddförening med hemort i Stockholms
kommun. I texten nedan kallat Hammarby Rodd.

Föreningen bildades den 2 november 1998 och utgjorde fram till den 31 december 1998 en sektion i Hammarby IF. Hammarby Roddförening bildades ursprungligen den 10 april 1889, och bytte den 7 mars 1897 namn till Hammarby Idrottsförening samtidigt som roddverksamheten blev en sektion i Hammarby IF. Hammarby IF inträdde i Sveriges Riksidrottsförbund år 1905.

Utöver dessa stadgar utfärdar styrelsen ”Hammarby Rodds regler för medlemskap”.
Dessa regler kan fås från klubbens hemsida. Styrelsen ansvarar för att dessa regler hålls aktuella i enlighet med årsmötets i Hammarby IF Roddförening intentioner.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen bedriver roddidrott.

Hammarby Rodd har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med skrifterna "Idrottsrörelsens verksamhetsidé” från Riksidrottsförbundet och ”Hammarby IF:s värdegrund”.

Därutöver gäller att föreningens idrottsliga inriktning syftar till att ge såväl ungdom som seniorer en kvalitativt god idrottslig fostran ledda av kompetenta idrottsledare som verkar med utgångspunkt från demokratiskt fattade beslut.

Föreningen skall driva verksamheten mot bästa möjliga resultat i närhet till individen i god Hammarbyanda för att förstärka möjligheterna till god social kontakt och en meningsfull fritidssysselsättning. Föreningen avser att ge de aktiva möjlighet till eget ansvarstagande, verka för idrottens ideal, kamratskap, ärlighet och god sportsmannaanda.

Föreningen skall tillsammans med myndigheter, organisationer och företag framförallt värna om ungdomar på Södermalm och i södra förorterna.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Ovanstående ändamål får inte ändras utan att alliansföreningen Hammarby IF beslutat att så får ske för bibehållande av medlemskapet i Alliansföreningen.


2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Hammarby Rodd är medlem i Hammarby Idrottsförening (nedan Alliansföreningen).

Föreningen är också medlem i Svenska Roddförbundet (SF), och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan (SDF) inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

Hammarby Rodd och dess medlemmar är skyldiga att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.


4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår.


7 § Stadgetolkning m m

Dessa stadgar bygger på Alliansföreningens Normalstadgar för medlemsförening i HIF.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan i första hand till Alliansen och därefter till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

Medlem förbinder sig också att inte väcka talan vid allmän domstol mot Hammarby IF.
Sådan tvist skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.


8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av dessa stadgar skall snarast insändas till Alliansföreningen, som härvid har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot Alliansföreningens stadgar eller dess Normalstadgar för medlemsförening i HIF, eller på annat sätt anses vara olämpliga.


9 § Upplösning av föreningen mm.
För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster, av två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål inom Alliansföreningen.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Alliansföreningen och vederbörande SF.

För utträde ur Alliansföreningen krävs beslut fattade i den ordning som anges i första stycket.

Om föreningen väljer att lämna Alliansföreningen skall föreningen ändra sitt namn så att ordet Hammarby, Bajen eller liknande inte längre används i föreningsnamnet.


RENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

Styrelsen äger utse person till ständig medlem. Det åligger årsmötet att besluta om de förutsättningar som vid var tid krävs härför. Ständig medlem befrias för framtiden från att betala medlemsavgift till föreningen. För gällande regler se ”Hammarby Rodds regler för medlemskap”


11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten gällande medlemskap till, och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte i rätt tid har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.


13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlemmen

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt i tillämpliga delar följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 1 mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen. Se ”Hammarby Rodds regler för medlemskap”.


14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem, som har fullgjort sina skyldigheter enligt 13 §, har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid särskilda omständigheter kan styrelsen besluta att hålla årsmötet senare, dock före utgången av juni månad.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna med postadress i Sverige, och kungöras på föreningens webbsida, se ”Hammarby Rodds regler för medlemskap”.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal.. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på årsmöte.

Nya medlemmar under mötesåret skall ha beviljats medlemskap och erlagt medlemsavgiften senast tre veckor före årsmötet för att ha rösträtt vid mötet.

Rösträtten skall vid anfordran styrkas med giltigt medlemskort för året före mötesåret, eller för mötesåret avseende nya medlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.


18 § Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.


20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen eller i Alliansföreningen eller dess medlemsföreningar får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c) 3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
  d) 2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten och till årsmöte i Alliansföreningen;
 13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet till av dessa senast uppgiven adress, samt publiceras på föreningens webbsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §, med det tillägget att det för rösträtt krävs att medlemskap beviljats och medlemsavgiften erlagts senast tre veckor före det extra årsmötet. Därutöver gäller 19 - 21 §§ i tillämpliga delar vid det extra årsmötet.


VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter. En av de senare utses av styrelsen vid sitt konstituerande möte. Olika åldersgrupper och båda könen bör finnas representerade. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall före utgången av januari tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen och medlemmarna sina förslag. I kallelsen till årsmötet skall upplysas om var medlemmarna kan ta del av valberedningens förslag.

Valberedningen bör föreslå kandidater som gör det möjligt för styrelsen att tillsätta befattningarna med kompetenta personer.


REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot, som inte är att betrakta som tillfälligt, utser styrelsen den suppleant som är mest lämpad, till ersättare med ledamots rättigheter och skyldigheter. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Efter beslut av styrelsen kan suppleant ges närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

Alliansföreningen har alltid rätt att utse en ledamot med motsvarande skyldigheter som en adjungerad ledamot för en period den finner lämplig.

På förslag av styrelsen kan årsmötet utse person till hedersledamot av styrelsen. Sådan hedersledamot har rätt att närvara på styrelsemötena med yttrande- och förslagsrätt samt är befriad från att erlägga medlemsavgift.


26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för Alliansföreningens, RF:s, Svenska Roddförbundet, och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas och föreningens intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §
 • förbereda årsmöte

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall av styrelsen utsedd ledamot träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt bland ledamöterna, och utfärdar bland annat skriftliga instruktioner till sekreterare och kassör.


27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av den av styrelsen utsedd styrelsemedlem. Av ledamot anmäld avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Även då gäller att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Sådant beslut skall protokolleras och anmälas vid det närmast påföljande sammanträdet.


28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Stockholm i mars 2024