Hoppa till sidans innehåll

Motion till årsmötet 19 mars

11 MAR 2014 00:00
 • Skapad: 11 MAR 2014 00:00

Motion om årsavgiftsreduktion för fullbordad arbetsinsats
 
Genom de åtaganden styrelsen förelagt föreningen 2013 blev den ekonomiska prognosen för föreningen sådan att styrelsen kallade till extra årsmöte för att lösa de ekonomiska problem de föresatt oss. Styrelsen ville höja årsavgifterna för alla medlemmar.
Till det extra årsmötet motionerade jag om en avgiftsreduktion på de höjda nivåerna för fullbordad arbetsinsats men styrelsen nekade upptag av annan lösning på problemen än sin egen för medlemmarna att rösta på.
Detta trots mitt påpekande för styrelsen om föreningens stadgar och värdegrund. Paragraf 1 i föreningens stadgar lyder:
 
 "1 § Hammarby Rodd har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ... Hammarby IF:s värdegrund”.
 
I denna värdegund står att läsa att verksamheten skall vila på demokratiska värden.
 
I den mån något tolkningsutrymme finns i stadgar skall tolkningar vila på föreningens värdegrund, däribland alltså demokrati, att alla får göra sin röst hörd. Min motion syftade till att lösa de ekonomiska problemen.
Då motioner från andra medlemmar nekades upptag av styrelsen till mötet var styrelsens förslag det enda som fanns att rösta på och därmed också det enda att välja på och det enda som kunde klubbas igenom.
Denna motion jag nu sänder in är i stort en repetition av min motion till det extra årsmötet med den nu lästa extra bakgrundsmotiveringen att det i min mening felaktiga nekandet behandling av från medlem insänd motion till extra styrelsemöte föranleder denna ytterligare motion. Vi vill ha en bred förening där så många som möjligt trotts kanske knappa medel kan vara med, t ex barn, ungdomar och studenter. Därtill behöver föreningen arbetsinsatser för såväl utveckling som underhåll, speciellt mot bakgrund av de utmaningar som föranledde det extra årsmötet.
Genom att reducera medlemsvgiften på basis av arbetsinsatser bäddar man för att fler både kan och vill vara med som både betalande och arbetande medlemmar. Möjligheter för större medlemtal, mer frivilligt arbete samt mer intäkter just genom att fler är medlemmar blir skapade.
 
 Jag vill också lyfta fram perspektivet att med arbetsbaserad avgiftsreduktion istället för arbetsplikt blir de som inte har råd i tid eller förmåga till föreningsarbete (skada, sjukdom, krockande förpliktelser eller liknande omständighet) inte brytande av föreningens stadgade plikter utan fullgoda medlemmar men till ett högre monetärt pris. Det skapar också en mycket trevligare kultur att ha möjlighet till avgiftsreduktion än jobba under arbetsplikt utan ersättning, iallafall sett ur mitt eget perspektiv som enkel medlem.
Exempel på hur avgiftsreduktion för fullbordad arbetsinsats i andra föreningar realiserats är att det ålagts medlemmar intresserade av reduktion att själva kontakta arbetsledare vid de arbetspass de deltar för att få sitt namn uppskrivet på en närvarolista, ev med antal timmar, samt för att själva få en signatur. Närvarolistor sparas.
Inbetalningsblankett tillhandahålls medlemmar med avgiftsnivå utan reduktion. Medlemmar som vet om att de utfört den berättigande arbetsmängden och blivit inskrivna i närvarolista i berättigande omfattning betalar den reducerade summan. I den mån någon misstanke om felaktighet skulle föreligga i något fall finns arbetsledarnas närvarolistor samlade och medlemmen har ytterst ett eget ansvar att samla signaturer.
Exempel på berättigande kriterie är att en medlem enligt närvarolista deltagit på båda städdagar.
 
Jag föreslår att föreningsstämman beslutar:
 - att föreningen (fro m 2015) ger avgiftsreduktion om 200 kronor till medlemmmar som under det föregående medlemsåret har en bokförd årsarbetsmängd i föreningen mötande berättigande kriterier
 - att styrelsen (fr o m 2014) åläggs att fastslå under första halvan av varje kalenderår de berättigande kriterierna för reduktion på nästkommade års medlemsavgift.
 
Carl Henrik Laurell
Stockholm
2014-02-19
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- Svar på motion från Carl-Henrik Laurell samt styrelsens rekommendation till beslut
 
 
Styrelsen föreslår avslag av motionen på grund av följande anledningar:
 • Anledningen till avgiftshöjningen var att föreningen behöver pengar till tävlingar samt underhåll av båtar och hus. Med avgiftsreducering försvinner en del av dessa pengar.
 • Det åligger redan de aktiva medlemmarna att hjälpa till att sköta föreningen då det är en ideell förening som är beroende av medlemmarnas ideella arbetskraft. Se punkt 2.2 och 2.3 i ”Regler för medlemskap i Hammarby IF Roddförening”.
 • Det är svårt att värdera medlemmars arbetsinsatser i pengar och effektivitet.
 • Förslaget skulle innebära en ökad administration, då någon måste hålla reda på allas arbetsinsatser.
 • I dagsläget är det ungefär en tredjedel av de aktiva medlemmarna som är med på städdagen, men det är betydligt fler arbetsuppgifter utförs än de som sker på städdagen. Den löpande verksamheten är än viktigare och risken finns att de som redan gör mer än att delta på städdagarna slutar med detta då de redan uppfyllt kriteriet för att få en reducerad klubbavgift.
 • Vid städdagarna (en på våren och en på hösten) bjuder klubben deltagande medlemmar på lunch för att locka så många som möjligt att delta och även för att öka den sociala gemenskapen.
 • Med avseende på ovanstående punkter så rekommenderar styrelsen stämman att avslå motionen.
 
Styrelsens kommentarer till bakgrunden:
 • Enligt 22 § i klubbens stadgar får enbart frågan tas upp som föranleder det extrainsatta årsmötet. I detta fall gällde det en höjning av klubbavgifterna. Carl Henriks förslag om att värdera ideell arbetskraft i pengar och ge ersättning i form av avgiftsreduktion är en annan fråga. Med hänvisning till ovan avslog styrelsen begäran om att ta med motionen på det extrainsatta årsmötet. Han välkomnades att framföra sina synpunkter på det extrainsatta årsmötet muntligen och även att skicka in sin motion till ordinarie årsmöte.
 • Ifall en medlem vill göra sin röst hörd i frågor som är av sådan art att det krävs ett extrainsatt årsmöte så finns enligt 22 § i klubbens stadgar möjligheten genom att minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta skriftligen till styrelsen.
 • För att det inte ska bli några missförstånd så vill styrelsen även förtydliga att det var klubbavgiften som höjdes efter majoritetsbeslut på det extrainsatta årsmötet, inte medlemsavgiften som felaktigt nämns i motionen. Avgiften för att vara medlem i klubben är fortfarande oförändrad.

Skribent: Anneli J
Hyr festlokal
 
Vaccinerad
 
 
 

instagram.com/hammarbyrodd

Postadress:
Hammarby IF Roddförening - Rodd
Anders Haulin, Vapengatan 20
12652 Hägersten

Besöksadress:
Sundstabacken 12
12030 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link