Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


För den ideella föreningen Hammarby IF Roddförening med hemort i Stockholms
kommun. I texten nedan kallat Hammarby Rodd.

Föreningen bildades den 2 november 1998 och utgjorde fram till den 31 december 1998
en sektion i Hammarby IF, som ursprungligen bildades den 7 mars 1897 och inträdde i
Sveriges Riksidrottsförbund 1905. Den tidigare roddsektionen i Hammarby IF inrättades
ursprungligen som Hammarby Roddförening den 10 april 1889.

Utöver dessa stadgar utfärdar styrelsen ”Hammarby Rodds regler för medlemskap”.
Dessa regler kan fås från klubbens hemsida. Styrelsen ansvarar för att dessa regler hålls
aktuella i enlighet med årsmötets i Hammarby IF Roddförening intentioner. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §  Ändamål

Föreningen bedriver roddidrott. 

Hammarby Rodd har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
skrifterna "Idrottsrörelsens verksamhetsidé” från Riksidrottsförbundet och ”Hammarby
IF:s värdegrund”.

Därutöver gäller att föreningens idrottsliga inriktning syftar till att ge såväl ungdom som
seniorer en kvalitativt god idrottslig fostran ledda av kompetenta idrottsledare som ver-
kar med utgångspunkt från demokratiskt fattade beslut. 

Föreningen skall driva verksamheten mot bästa möjliga resultat i närhet till individen i
god Hammarbyanda för att förstärka möjligheterna till god social kontakt och en me-
ningsfull fritidssysselsättning. Föreningen avser att ge de aktiva möjlighet till eget an-
svarstagande, verka för idrottens ideal, kamratskap, ärlighet och god sportsmannaanda.

Föreningen skall tillsammans med myndigheter, organisationer och företag framför allt
värna om ungdomar på Södermalm och i södra förorterna.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Ovanstående ändamål får inte ändras utan att alliansföreningen Hammarby IF beslutat
att så får ske för bibehållande av medlemskapet i Alliansföreningen. 


2 §  Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som med-
lemmar.

3 §  Tillhörighet m m

Hammarby Rodd är medlem i Hammarby Idrottsförening (nedan Alliansföreningen).

Föreningen är också medlem i Svenska Roddförbundet, och är därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för-
eningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i
vilket föreningens hemort är belägen.

Hammarby Rodd och dess medlemmar är skyldiga att följa ovan nämnda organisation-
ers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan. 

På begäran av Riksidrottsstyrelsen eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är
föreningen skyldig att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ
begärda uppgifter.


4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrel-
seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

6 §  Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår utgörs av kalenderår. 

7 §  Stadgetolkning m m
Dessa stadgar bygger på Alliansföreningens Normalstadgar för medlemsförening i HIF.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan i första hand till Alliansen och därefter till näst-
kommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av
dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna
skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

Medlem förbinder sig också att inte väcka talan vid allmän domstol mot Hammarby IF.
Sådan tvist skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts reg-
ler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.


8 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av dessa stadgar skall snarast insändas till Alliansföreningen, som
härvid har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot Alliansföreningens
stadgar eller dess Normalstadgar för medlemsförening i HIF, eller på annat sätt anses
vara olämpliga.


9 §  Upplösning av föreningen mm.

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3-delar av antalet avgivna rös-
ter, av två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie års-
möte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall an-
vändas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål inom Alliansföreningen.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Alli-
ansföreningen och vederbörande SF.

För utträde ur Alliansföreningen krävs beslut fattade i den ordning som anges i första
stycket.

Om föreningen väljer att lämna Alliansföreningen skall föreningen ändra sitt namn så att
ordet Hammarby, Bajen eller liknande inte längre används i föreningsnamnet.


RENINGENS MEDLEMMAR

10 §  Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten
till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovi-
sas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på
medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stad-
gar.

Styrelsen äger utse person till ständig medlem. Det åligger årsmötet att besluta om de
förutsättningar som vid var tid krävs härför. Ständig medlem befrias för framtiden från
att betala medlemsavgift till föreningen. För gällande regler se ”Hammarby Rodds reg-
ler för medlemskap”


11 §  Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, eller
den som styrelsen delegerat beslutanderätten gällande medlemskap till, och anses där-
med omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte i rätt tid har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verk-
samhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 §  Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat
att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller än-
damål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslut-
ning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela med-
lemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid
dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad med-
lemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslu-
tet skriftligen tillställas den berörde.
 
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den
berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 
13 §  Medlems rättigheter och skyldigheter 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
  samt i tillämpliga delar följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, be-
  stämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplös-
  ning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 1 mars samt de övriga avgifter som
  beslutats av föreningen. Se ”Hammarby Rodds regler för medlemskap”.

 

14 §  Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem, som har fullgjort sina skyldigheter enligt 13 §, har rätt att delta i föreningens
idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma
villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om täv-
lingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge
sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den id-
rottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om
detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 §  Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars må-
nad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid särskilda omständigheter kan styrelsen
besluta att hålla årsmötet senare, dock före utgången av juni månad.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas med-
lemmarna med postadress i Sverige, och kungöras på föreningens webbsida, se ”Ham-
marby Rodds regler för medlemskap”.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal.. Har för-
slag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller samman-
slagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall fin-
nas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges
var dessa handlingar finns tillgängliga.


16 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Sty-
relsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


17 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16
år har rösträtt på årsmöte. 

Nya medlemmar under mötesåret skall ha beviljats medlemskap och erlagt medlemsav-
giften senast tre veckor före årsmötet för att ha rösträtt vid mötet.

Rösträtten skall vid anfordran styrkas med giltigt medlemskort för året före mötesåret,
eller för mötesåret avseende nya medlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 


18 §  Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.

19 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (vote-
ring).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning
alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller rela-
tiv.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er-
hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till
antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ord-
föranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lot-
ten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.


20 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar-
betstagare inom föreningen eller i Alliansföreningen eller dess medlemsföreningar får
dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-
  samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a)   föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  b)   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  c)   3 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år;
  d)   2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e)   2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
  ordförande. 
  f)    beslut om val av ombud till SDF-möten och till årsmöte i Alliansföreningen;
 13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

 

22 §  Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till före-
dragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mö-
tet till av dessa senast uppgiven adress, samt publiceras på föreningens webbsida. Vi-
dare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen
utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som
sägs i 17 § och 18 §, med det tillägget att det för rösträtt krävs att medlemskap beviljats
och medlemsavgiften erlagts senast tre veckor före det extra årsmötet. Därutöver gäller
19 - 21 §§ i tillämpliga delar vid det extra årsmötet.


VALBEREDNINGEN

23 §  Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter. En av de senare utses av
styrelsen vid sitt konstituerande möte. Olika åldersgrupper och båda könen bör finnas
representerade. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall före utgången av januari tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen och medlemmar-
na sina förslag. I kallelsen till årsmötet skall upplysas om var medlemmarna kan ta del
av valberedningens förslag. 

Valberedningen bör föreslå kandidater som gör det möjligt för styrelsen att tillsätta be-
fattningarna med kompetenta personer.


REVISORER

24 §  Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verk-
samhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14
dagar före årsmötet.


STYRELSEN

25 §  Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. 

Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot, som inte är att betrakta som tillfälligt, utser styrelsen den sup-
pleant som är mest lämpad, till ersättare med ledamots rättigheter och skyldigheter. Av-
går ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma
ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Efter beslut av styrelsen kan suppleant ges
närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men
kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, samt får utses till befattning
inom styrelsen. 

Alliansföreningen har alltid rätt att utse en ledamot med motsvarande skyldigheter som
en adjungerad ledamot för en period den finner lämplig.

På förslag av styrelsen kan årsmötet utse person till hedersledamot av styrelsen. Sådan
hedersledamot har rätt att närvara på styrelsemötena med yttrande- och förslagsrätt samt
är befriad från att erlägga medlemsavgift.


26 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för Alliansföreningens, RF:s, Svenska Roddförbundet, och
dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas och föreningens intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §
 • förbereda årsmöte

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att förening-
ens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordfö-
randen förhinder skall av styrelsen utsedd ledamot träda in i ordförandens ställe. 

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt bland ledamöterna, och
utfärdar bland annat skriftliga instruktioner till sekreterare och kassör.


27 §  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le-
damöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras
av mötesordföranden. Av ledamot anmäld avvikande mening skall antecknas till proto-
kollet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet le-
damöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga le-
damöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får
inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig om-
röstning eller vid telefonsammanträde. Även då gäller att minst hälften av styrelsens
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Sådant beslut skall protokolleras och anmälas
vid det närmast påföljande sammanträdet.


28 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären-
den till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlö-
pande underrätta styrelsen härom.


Stockholm i april 2022 

 

Ordförande           Sekreterare 

Uppdaterad: 06 APR 2022 09:57

Postadress:
Hammarby IF Roddförening - Rodd
Alexandra Börjesson, Sankt Göransgatan 153 lgh 1315
11217 Stockholm

Besöksadress:
Sundstabacken 12
12030 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link