Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Regler för medlemskap

Dessa regler gäller för samtliga medlemmar i föreningen och utgör ett komplement och förtydligande till föreningens stadgar.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap att följa föreningens stadgar och dessa regler. Vid grova eller upprepade överträdelser kan roddchef eller styrelse besluta om tillfälligt indragna eller reducerade rättigheter att utnyttja föreningens material.

1. Avgifter

1.1 Medlemsavgift

Samtliga medlemmar ska betala medlemsavgift till Hammarby IF Roddförening. Undantagna är de som är ständiga medlemmar. För tränande medlemmar ingår medlemsavgiften i träningsavgiften. För icke-tränande medlemmar och stödmedlemmar betalas medlemsavgiften separat. Avgiften betalas till Hammarby IF Roddförenings plusgirokonto 19 32 13-6. Ange personnummer, namn och adress samt skriv "Medlemsavgift". Avgift ska vara registrerad på kontot före 1 mars.

Belopp för icke-tränande medlemmar:
Seniorer, från och med det år man fyller 19: 200 kronor
Juniorer, till och med det år man fyller 18: 100 kronor

Belopp för tränande medlemmar, se "1.3 Träningsavgift" nedan, samt "Medlemskap & avgifter".

1.2 Ständig medlem

För ständig medlem gäller att:

Sökande ska ha varit medlem i minst fem år och ej ha några förfallna avgifter.

Avgift motsvarande 25 medlemsavgifter för seniorer betalas till Roddföreningens plusgirokonto 19 32 13-6.

Styrelsen ska bevilja ansökan.

1.3 Träningsavgift

Aktiva medlemmar, dvs. de medlemmar som utnyttjar föreningens båtar eller träningslokaler, betalar träningsavgift till roddföreningens plusgirokonto 19 32 13-6. Ange personnummer, namn, adress, epostadress och telefonnummer. Avgift ska vara registrerad på kontot före 1 mars.

Belopp från och med 2023:
- Från och med året man fyller 19: 1500 kronor
- Till och med året man fyller 18: 750 kronor
- Studerande och arbetslösa (fr.o.m. 23 år), och pensionärer (fr.o.m. 65 år): 1200 kronor

Vid tillträde efter 1 juli betalas 500 kr för juniorer (t.o.m. 18 år) och 1000 kr för seniorer (fr.o.m. 19 år) för innevarande år. Reducerat pris tillämpas inte. 

I beloppet ingår medlemsavgift.

1.4 Deposition för nyckel

Medlem kan av styrelsen beviljas nyckel till båthuset. Medlem som beviljas nyckel kvitterar den i en därför avsedd liggare och deponerar 200 kronor på roddföreningens plusgirokonto 19 32 13-6. Ange personnummer, namn och adress samt skriv NYCKEL.

Den som slutar som aktiv medlem eller går ur föreningen ska utan uppmaning återlämna nyckeln till båthusintendenten eller annan person i styrelsen. Skicka ett mail till kassören på kassa@hammarbyrodd.se och meddela din adress samt kontonummer där du vill ha depositionen återbetald.

2. Skyldigheter / Föreningens egendom

2.1 Registerhållning

Varje medlem är skyldig att informera den ansvarige för medlemsregistret om sina aktuella adressuppgifter:

- Personnummer
- För- och efternamn
- Gatuadress
- Postadress
- Telefonnummer
- Epostadress

Uppgifterna ska mailas till reg@hammarbyrodd.se. Genom sitt medlemskap bekräftar varje medlem att föreningen äger rätt att föra medlemsregister med uppgifter enligt ovan, samt att uppgifterna får användas i samband med föreningens ordinarie verksamhet. Denna innefattar bland annat medlemsutskick, licenshantering, bidragsansökningar etc. Föreningen åtar sig att behandla personuppgifter med aktsamhet och att ej utan godkännande använda uppgifter till annat än föreningens kärnverksamhet.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till reg@hammarbyrodd.se, och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

2.2 Lokaler

De aktiva medlemmarna förväntas bidra till att hålla föreningens båthus, båtar och annat materiel i bra skick. Detta innebär att alla ska se till att båthusets lokaler hålls städade och alla ska ställa upp på de årliga städdagarna. Båthusintendenten eller annan person som styrelsen utsett anvisar vad som behöver göras och när.

Alla aktiva ansvarar för att föreningens båthus, andra lokaler samt materiel hålls under uppsikt eller låsta enligt försäkringsvillkoren. Om du inte har egen nyckel måste du se till att inte bli sist kvar. Dessutom ska lyse, vatten och värme vara avstängda enligt båthusintendentens anvisningar när ingen använder lokalerna.

Festlokalen är en från roddverksamheten avgränsad del av båthuset. Vid vissa tillfällen kan uthyrningen göra att aktivitet bedrivs utomhus så att det konkurrerar om samma utrymmen. Det står i hyreskontraktet att roddverksamheten inte ska störas, men roddarna uppmanas att visa största möjliga hänsyn till hyresgästen. Lokalen får användas för sammankomster relaterade till föreningens verksamhet och i samråd med styrelsen eller den person som utsetts att förvalta festlokalen.

Klubblokalen är avsedd för de aktivas trevnad och ska hållas städad. Porslin och bestick ska hållas avskilt från festlokalens och vara rengjorda efter användning. Inga kläder får förvaras i omklädningsrummen annat än under träningspassen. Tillhörigheter utan ägare kan komma att plockas undan.

2.3 Underhåll av båtar och annan materiel

Alla aktiva roddare förväntas bidra till vård och reparationer av båtar och åror efter förmåga och enligt materialförvaltarens direktiv. Om en skada inträffar, onormalt slitage upptäcks eller annan omständighet som hindrar att en båt eller annan utrustning inte kan användas fullt ut upptäcks ska detta omgående anmälas till materialförvaltaren, material@hammarbyrodd.se.

Den som orsakat en skada förväntas i samråd med materialförvaltaren bidra till dess avhjälpande.

3. Träningar

Alla aktiva uppmanas att i första hand förlägga sin träning till de allmänna träningstillfällen som redovisas på www.hammarbyrodd.se. Länk till annan webbplats.

3.1 Båtar och åror

Indelas i följande klasser:

Privata båtar
Båtar som ägs av privatpersoner, och aldrig får ros utan tillstånd från dess ägare.

AA - Reserverade båtar
Båtar som enbart får användas av roddare med särskilt godkännande från roddchef eller materialförvaltare.

A - Tävling
Dessa båtar får endast användas av erfarna tävlingsroddare som uppfyller definition nedan.

Har några års erfarenhet av tävling i små båtar (1x eller 2-) eller i aktuell båttyp.

Har god kännedom om roddteknik, säkerhet, trafikregler och grundläggande materialvård.

Kan självständigt och med framgång hantera aktuell båttyp i alla förhållanden.

B - Motion
Dessa båtar får användas av mindre erfarna tävlingsroddare samt motionärer.

C - Nybörjare
Dessa båtar får användas av alla som har grundläggande kunskaper om säkerhet, trafikregler och roddteknik.

Roddare har rätt att använda båtar enligt klassindelning ovan, eller lägre. Åror avsedda för respektive båt ska användas, och hänsyn ska tas till båtens viktklass. För lagbåtar gäller att minst halva besättningen ska uppfylla krav för respektive klass. Vid tveksamheter avgör roddchef klassindelningen.

Anslag om klassindelning av båtar finns på insidan av båthusets portar.

Placering av båt vid Magelungen sker efter godkännande av roddchefen.

Privatägda båtar, som efter roddchefens godkännande placerats i båthuset eller vid Magelungen, omfattas av en årlig avgift som ska betalas efter årets slut, enligt Villkor för privata båtar i Hammarby Rodds båthus.

3.2 Roddturer

Rodd är endast tillåten på de vatten som roddchefen sanktionerat. Oerfarna roddare i små båtar uppmanas att inte lämna Årstaviken utan sällskap av följebåt eller annan roddbåt.

Rodd är inte tillåten i mörker eller dimma. Undantag för rodd i mörker med fullgod lanternföring kan dock beviljas av roddchefen.

Oerfarna roddare och yngre juniorer får endast ro under överinseende av handledare.

Vid kallt vatten är rodd i små båtar förbjuden för nybörjare och mindre erfarna roddare. Erfarna roddare avråds från att ro i små båtar under denna period. Detta gäller från och med senast 15 november till och med tidigast 15 april. Ingen rodd är tillåten på vatten där drivande eller fast is riskerar skada båtar.

Alla som använder föreningens båtar ensamma eller under perioder med kallt vatten ska kunna ta sig upp i båten efter att ha slagit runt.

Trafikregler ska följas – på Årstaviken och resten av Mälaren gäller högertrafik. Mot Årstabron längs norra stranden och tillbaka mot klubben längs den södra. Utgå aldrig ifrån att någon annan på sjön ser dig eller följer trafikreglerna – noggrann uppsikt ska alltid hållas.

Alla roddturer gjorda i båtar som är ägda av föreningen, eller som är privata men förvaras i båthuset eller på Magelungen, ska registreras i föreningens roddjournal.

Regler för rodd i och utanför banan på Magelungen bestäms av Östra Roddistriktsförbundet.

4. Tävlingar och läger

Föreningen har rätt att ta ut avgift från deltagaren för tävlingar och träningsläger enligt vad som specificeras i Tävlingar och läger - Egenfinansiering.

4.1 Tävlingar

Roddchefen beslutar om tävlingar och vilka som får delta. Anmälan till tävling görs av roddchefen, eller av roddchefen utsedd person. Föreningen löser tävlingslicens för den som betalat träningsavgift.

4.2 Träningsläger

Det är styrelsen eller roddchefen som beslutar om träningsläger och formerna för dessa.

4.3 Tränings- och tävlingskläder

De aktiva bekostar sina egna roddkläder. Roddchefen anvisar vilka kläder som ska användas på regattorna. Officiell tävlingsklädsel är Hammarbydräkt med eller utan vit enfärgad tröja under.

5. Övrigt

All aktivitet sker på eget ansvar, föreningen eller dess företrädare kan ej hållas ansvarig för enskild medlems handlande.

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2023-05-08

Författare: Henrik Persson

Sponsorer